Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningLeiden

HuurwoningLeiden is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningLeiden, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningLeiden zijn verbonden. HuurwoningLeiden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningLeiden beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningLeiden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningLeiden worden aangeboden. HuurwoningLeiden garandeert niet dat de op HuurwoningLeiden aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningLeiden garandeert ook niet dat de op HuurwoningLeiden aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningLeiden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningLeiden hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningLeiden is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningLeiden. U vrijwaart HuurwoningLeiden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningLeiden.